Sk
En
Pl

Obchodné podmienky

1 Základné pojmy

Predávajúci:

  • NOSECCO group, s.r.o.
  • Prostejovská 3, 080 01 Prešov
  • IČO: 45 730 211
  • DIČ: 2023104050
  • Obchodná spoločnosť je zapísaná v OR Okresného súdu Prešov, Oddiel: Sro, Vložka č. 23459/P.

Spoločnosť nie je platiteľom DPH.

Kupujúci:

  • Fyzická alebo právnická osoba, ktorá nakupuje produkty prostredníctvom www.nosecco.sk.

2 Objednávka

Objednávka jednotlivých produktov sa realizuje prostredníctvom objednávkového formulára na www.nosecco.sk. Podmienkou platnosti elektronickej objednávky je úplné a pravdivé vyplnenie údajov uvedených vo formulári a zaslanie objednávky kliknutím na tlačidlo záväzne objednať (návrh kúpnej zmluvy). Objednávka sa stáva záväznou zaslaním potvrdenia objednávky predávajúcim na e-mail kupujúceho najneskôr do 24 hodín (akceptácia kúpnej zmluvy). Do tohto momentu je ešte možné objednávku stornovať.

Pri neúspešnom pokuse o objednanie je možné realizovať objednávku na e-mailovej adrese noseccogroup@gmail.com, pričom je potrebné uviesť rovnaké údaje aké sú v objednávkovom formulári.

3 Opis produktov

Predmetom predaja sú výživové doplnky hyalutidin určené pre pohybový aparát človeka a zvierat (kone, psy, mačky), ktorých bližšia špecifikácia sa nachádza na www.nosecco.sk v časti o produktoch.

4 Cenové podmienky

Ceny jednotlivých produktov sú uvedené v objednávkovom formulári na www.nosecco.sk.

Predávajúci si vyhradzuje právo jednostranne upraviť ceny produktov tak, že nové ceny sa stávajú pre kupujúceho záväzné dňom ich uverejnenia. Takýto postup sa nevzťahuje na produkt už kupujúcim objednaný.

5 Dodacie podmienky

Produkty objednané prostredníctvom objednávkového formulára na www.nosecco.sk budú dodané v čo najkratšom čase, najneskôr v lehote 14 dní na adresu uvedenú kupujúcim od potvrdenia objednávky predávajúcim pri platbe na dobierku alebo od pripísania ceny produktu na bankový účet predávajúceho. O každej prípadnej zmene dodacej lehoty budeme kupujúceho informovať pri potvrdení objednávky.

Produkty sú zasielané prostredníctvom Slovenskej pošty. Kupujúci má taktiež možnosť osobného prevzatia zásielky v sídle spoločnosti. Termín osobného prevzatia je potrebné vopred dohodnúť e-mailom alebo telefonicky.

Vlastnícke právo k produktu prechádza na kupujúceho jeho prevzatím a zaplatením celej kúpnej ceny.

Dodávky produktov sa vzťahujú na celé územie SR.

6 Platobné podmienky

Platba sa môže realizovať nasledovným spôsobom:

  • Platbou bankovým prevodom na účet predávajúceho

Č. účtu: 4011936494/7500

Variabilný symbol: číslo nájdete v potvrdení objednávky predávajúcim

Konštantný symbol: 0008

7 Poštovné

Poštovné a balné neúčtujeme.

8 Odstúpenie od zmluvy

Kupujúci je oprávnený bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy do 7 pracovných dní odo dňa prevzatia produktu. Odstúpenie od zmluvy musí byť uskutočnené e-mailom na adrese noseccogroup@gmail.com, musí obsahovať všetky údaje slúžiace k identifikácii produktu, kupujúceho a predávajúceho a produkt musí byť v lehote 5 pracovných dní od odstúpenia od zmluvy doručený na adresu sídla predávajúceho na náklady a zodpovednosť kupujúceho. Náklady na vrátenie produktu znáša kupujúci.

Produkt nesmie byť poškodený, používaný, musí byť v pôvodnom obale s kompletným príslušenstvom a spolu s produktom musí spotrebiteľ odovzdať všetky dokumenty týkajúce sa predmetného produktu (návod na obsluhu, doklad o zaplatení a pod.), ktoré obdržal pri jeho kúpe.

Produkt sa nevracia na dobierku. Takto zaslaný produkt sa neprijíma a vracia späť.

Pri dodržaní vyššie uvedených povinností kupujúceho, predávajúci prevezme tovar späť a do 15 dní odo dňa odstúpenia zmluvy cenu zaplatenú za produkt, ktorý kupujúci uhradil za produkt vráti kupujúcemu vopred dohodnutým spôsobom späť.

9 Reklamačné podmíenky

V prípade, že kupujúci zistí pri prevzatí akékoľvek nezrovnalosti (napr. množstvo, druh alebo cena produktu) alebo iné vady je povinný o tom predávajúceho bezodkladne informovať telefonicky alebo e-mailom. Po dohode s predávajúcim je potrebné zaslať reklamovaný produkt na adresu predávajúceho spolu s kópiou dokladu o zaplatení. Produkt sa nevracia na dobierku. Takto zaslaný produkt sa neprijíma a vracia späť. Náklady na dopravu reklamovaného produktu nesie kupujúci.

Pred prevzatím a zaplatením zásielky z pošty, si ešte na mieste skontrolujte či zásielka nie je poškodená. V prípade poškodenia (roztrhnutý obal, deformácie a iné rozsiahle poškodenie) odporúčame zásielku neprebrať a spísať o tom na pošte záznam s odôvodnením, aby si predávajúci mohol u dopravcu žiadať náhradu škody. Na už prijaté poškodené zásielky reklamácie neprijímame.

10 Ochrana osobných údajov

Všetky údaje požadované pri objednávke jednotlivých produktov prostredníctvom objednávkového formulára slúžia len k zabezpečeniu realizácie Vašej objednávky a pre potreby vlastného marketingu. Údaje nie sú poskytované žiadnym tretím osobám. Všetky osobné údaje sú chránené v zmysle platného právneho poriadku Slovenskej republiky najmä zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov. Vyplnením údajov v objednávkovom formulári a realizovaním objednávky súhlasíte so zhromažďovaním a používaním Vašich osobných údajov obchodnou spoločnosťou NOSECCO group, s.r.o.

11 Záverečné ustanovenia

Kupujúci vykonaním záväznej objednávky potvrdzuje, že akceptuje Obchodné podmienky pre dodávku produktov vyhlásené predávajúcim.

Predávajúci si vyhradzuje právo jednostranne zmeniť tieto Obchodné podmienky bez predcházajúceho upozornenia.

Obchodné podmienky účinné od 6.2.2011